Ni
wo 15-8

ALV maandag 27 augustus

Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering die plaats vindt in het clubhuis op

maandag 27 augustus a.s. om 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 4 juni 2018
4. Voorstel benoemen Patricia Bus tot penningmeester
5. Toelichting lopende zaken
6. Horeca in eigen beheer (Teun Nolet)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Statutair (art. 16 lid 1) is de ALV toegankelijk voor leden. Omdat die leden tijdens de ALV ook spreek- en stemrecht hebben worden zij verzocht bij aanvang van de ALV de presentielijst te tekenen.
Volgens (art. 16lid 2 van) de statuten is het bestuur echter bevoegd ook anderen dan leden tot de ALV toe te laten. Aldus zijn ook personen die een directe relatie tot de club hebben (zoals betaalde krachten, vrijwillligers en sponsors van HCT, als ook ouders van niet-stemgerechtigde juniorleden) als toehoorder welkom op de ALV. Omdat deze personen statutair géén spreek- en/ofstemrecht hebben worden zij verzocht op de "publieke tribuneā€ plaats te nemen.